Ths.BS.Lê Đình Cường
Phó Giám đốc/ Vice Director
Bệnh viện Phụ - Sản TW

Giới thiệu

Le Dinh Cuong, MD.MSc