PGS.TS.LÊ HOÀI CHƯƠNG
Phó Giám đốc/ Vice Director
Bệnh viện Phụ - Sản TW

Giới thiệu

Assoc.Prof. Le Hoai Chuong, MD.PhD