Ban giám đốc

PSG.TS.TRẦN DANH CƯỜNG
Viện trưởng
Bệnh viện Phụ - Sản TW
PGS.TS.LÊ HOÀI CHƯƠNG
Phó Giám đốc/ Vice Director
Bệnh viện Phụ - Sản TW
Ths.BS.Lê Đình Cường
Phó Giám đốc/ Vice Director
Bệnh viện Phụ - Sản TW
PGS.TS.Vũ Văn Du
Phó Giám đốc/ Vice Director
Bệnh viện Phụ - Sản TW